آدرس ایمیل

آدرس

شعبه شیراز

بلوار جهاد سازندگی به سمت میدان جام جم.جنب مسجد امام حسن مجتبی (ع)

شعبه تهران:

 میرداماد. میدان مادر. خیابان شاه نظری. کوچه چهارم. پلاک 7

شماره تماس

شعبه شیراز:

شعبه تهران:

ارتباط با بخش ازمون ها

برای ارتباط با بخش ازمون های اکادمی انجل فرم زیر را پر کنید

ارتباط با بخش اداری

برای ارتباط با بخش اداری اکادمی انجل فرم زیر را پر کنید

ارتباط با مدیریت

برای ارتباط با مدیریت اکادمی انجل فرم زیر را پر کنید

ارتباط با مدیریت

آدرس ما:

شعبه شیراز: بلوار جهاد سازندگی به سمت میدان جام جم.جنب مسجد امام حسن مجتبی (ع)

شعبه تهران:  میرداماد. میدان مادر. خیابان شاه نظری. کوچه چهارم. پلاک 7

شماره تلفن:

شعبه شیراز:

شعبه تهران:

آدرس ایمیل:

ارتباط با بخش آزمون

آدرس ما:

شعبه شیراز: بلوار جهاد سازندگی به سمت میدان جام جم.جنب مسجد امام حسن مجتبی (ع)

شعبه تهران:  میرداماد. میدان مادر. خیابان شاه نظری. کوچه چهارم. پلاک 7

شماره تلفن:

شعبه شیراز:

شعبه تهران:

آدرس ایمیل:

ارتباط با بخش آموزش

آدرس ما:

شعبه شیراز: بلوار جهاد سازندگی به سمت میدان جام جم.جنب مسجد امام حسن مجتبی (ع)

شعبه تهران:  میرداماد. میدان مادر. خیابان شاه نظری. کوچه چهارم. پلاک 7

شماره تلفن:

شعبه شیراز:

شعبه تهران:

آدرس ایمیل:

ارتباط با بخش TestDaf

آدرس ما:

شعبه شیراز: بلوار جهاد سازندگی به سمت میدان جام جم.جنب مسجد امام حسن مجتبی (ع)

شعبه تهران:  میرداماد. میدان مادر. خیابان شاه نظری. کوچه چهارم. پلاک 7

شماره تلفن:

شعبه شیراز:

شعبه تهران:

آدرس ایمیل: